IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

PREDMET UČITELJ(ICA) RAZRED
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Likovni snovanje I Aleksandra VIDOVIČ 7.
Likovno snovanje II Aleksandra VIDOVIČ 8.
Sodobna priprava hrane Urška ŠKERGET 7., 8., 9.
Likovno snovanje III Aleksandra VIDOVIČ 9.
Glasbena dela Liljana KROŠL 8.
Risanje v geometriji in tehniki Olga BABŠEK 7., 8., 9.
Gledališki klub Sonja LENARČIČ 7. 8. 9.
Šport za sprostitev Sonja LIBER KAZIMIR 7.
Izbrani šport ODBOJKA Sonja LIBER KAZIMIR 8.
Glasbeni projekt Liljana KROŠL 9.
Multimedija Nataša BRODNJAK 7.
Nemščina I Tomaž KLAJDARIČ 7.
Nemščina II Tomaž KLAJDARIČ 8.
 Nemščina III Mateja KRAJNC  9.
   NEOBVEZNI  IZBIRNI  PREDMETI
 Nemščina Mateja KRAJNC 4., 5., 6.
Tehnika Olga BABŠEK 4., 5., 6.
Umetnost Liljana KROŠL 4., 5., 6.
Šport Polona FAJT 4., 5., 6.
 Računalništvo Nataša BRODNJAK  4., 5., 6.
 Angleščina Ankica PIKULA 1.


Izbirni predmeti so redni del učenčevega tedenskega urnika in se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko oziroma tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa obiskuje le enourni izbirni predmet tedensko.